Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI


De Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld en de Diaconie van de Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. PKN landelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30 258 482.

Onze ANBI-gegevens
Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld, RSIN nummer: 813 612 809
Diaconie van de Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld, RSIN nummer: 813 612 809

Contactadressen Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld
Postadres: Postbus 32, 3790 CA Achterveld
Kerkelijk Bureau: ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
PG De Glind en Achterveld: NL52 INGB 0000 2022 99
Kerk in Actie: NL34 INGB 0002 0478 54

Doelstelling en Beleid
De doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld zijn verwoord in het Beleidsplan 2015-2018 en is gepubliceerd op deze website onder het kopje “Wie zijn wij”.
(of via de link: Beleidsplan De Glind en Achterveld)
Tevens kunt u ook hier de link vinden naar het beleidsplan van de landelijke Protestante Kerk:
“Met Hart en Ziel: Beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestante Kerk in Nederland”

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikante, 6 ouderlingen, 3 diakenen en 1 ouderling / kerkrentmeester. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers van de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De koster/beheerder en de organisten zijn wel werknemers van de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld. Voor hen gelden de landelijke richtlijnen van de Kerk, te vinden op de landelijke website.

Verslag activiteiten
Op onze website www.dorpskerkdeglind .nl vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.

Financiële Verantwoording
In de staat van baten en lasten (volgende tekstblok) vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar.

ANBI - staat van baten en lasten PG De Glind en Achterveld
De volgende links geven u een overzicht van baten en lasten van de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld en de Diaconie van de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld

Jaarrekening 2016 Dorpskerk.
Jaarrekening 2016 Diaconie.
Jaarrekening 2017 Dorpskerk.
Jaarrekening 2017 Diaconie.
Jaarrekening 2018 Dorpskerk.

Begroting 2019 Dorpskerk.
Begroting 2018 Diaconie.
Begroting 2019 Diaconie.

Toelichting jaarrekening Dorpskerk
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. vergoeding koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting jaarrekening Diaconie
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.