Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI

Jaarverslag

Het jaarverslag 2014 kunt ook u als Word document downloaden

Jaarverslag 2014 van de Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld


In december 1916 wordt de Gereformeerde Kerk van De Glind/Achterveld opgericht.
De gemeente bestaat voornamelijk uit medewerk(st)ers van wat later de Rudolphstichting zal gaan heten. Zij zijn verplicht, met de bij hen geplaatste kinderen, de kerk te bezoeken en actief een bijdrage te leveren. Maar ook omwonenden en gereformeerden uit Achterveld behoren tot de gemeente. Decennialang zijn Rudolphstichting en kerk met elkaar verweven, doordat de predikant in dienst was van beide (eerst als directeur, later alleen als geestelijk verzorger). Sinds 1994 is de predikant niet langer als geestelijk verzorger verbonden aan de jeugdzorg. Ook het vanzelfsprekende kerklidmaatschap van de kerk van De Glind van medewerk(st)ers van de jeugdzorg en de kerkgang van de geplaatste jongeren vallen weg. Daarmee verliest de kerk van De Glind/Achterveld haar natuurlijke band met de jeugdzorg in het dorp. Daarentegen is er wel aanwas doordat mensen uit de regio zich aangetrokken voelen door de manier waarop de kerk in De Glind gemeente is en de diensten vorm geeft. Zo verandert de samenstelling en omvang van de gemeente.
In de jaren ’90 beschrijft de kerkelijke gemeente zich als ‘herberg’. Ondanks alle veranderingen wil zij een open gemeente zijn, met ruime aandacht voor kinderen en jongeren. Ze wordt van ‘gereformeerde kerk’ Protestantse Gemeente’ om ook in naam meer recht te kunnen doen aan de veelkleurigheid van haar leden.

Anno 2014: Missie, waarden, verbondenheid, doelstellingen
Alle veranderingen in onze kerkelijke gemeente, de jeugdzorg, in de maatschappij, op religieus gebied, hebben grote invloed (gehad) op ons dorp, onze kerkelijke gemeente en hoe er tegen ons wordt aangekeken. Daarvan zijn we ons de laatste jaren zeer bewust geworden. Als kerkelijke gemeente hebben we uitgesproken dat we ons er graag door willen laten uitdagen. Dat is beschreven in ons beleidsplan (Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld. Gemeente met een verhaal – Een plek om op verhaal te komen) , dat op de volgende manier is samengevat in onze missie:

 • De Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld is een gemeente geworteld in jeugddorp De Glind
 • waar, in de voetsporen van ds. R.J.W. Rudolph, zowel jongeren als volwassenen op verhaal kunnen komen,
 • door te vertellen over eigen en te luisteren naar levensverhalen van anderen, in het bijzonder de verhalen over en geïnspireerd op de geschiedenis van God met de mensen en van Jezus,
 • teneinde begeesterd door deze verhalen kracht te krijgen om op een respectvolle manier met zichzelf en deze wereld om te kunnen gaan.
De waarden waar we voor gaan, zijn:
 • samen: Samen met de predikant, vrijwilligers en leden dragen we zorg voor elkaar en onze gasten. Het is een gezamenlijke inspanning om ruimte te bieden voor elkaars verhaal en opvattingen.
 • respect: De eigenheid en talenten van iedere mens waarderen (onafhankelijke van uiterlijk, kleding, achtergrond, opvattingen, geloof e.d.) en zo bijdragen aan hun ontplooiing en een gastvrije omgeving op basis van gelijkwaardigheid.
 • inspiratie: Onze leden en gasten een omgeving bieden en handreikingen doen om op kracht te komen en geïnspireerd te worden door de ontmoeting met God, in Jezus en elk-ander, op zoek naar ruimte om zichzelf te zijn.
 • veiligheid: Een veilige, warme en uitdagende plek bieden om nieuwe krachten op te doen. Waar een mens niet beschadigd wordt, maar juist in zijn waarde gelaten wordt.
 • betrokkenheid: De binding met onze leden en gasten, jeugd en begeleider/verzorgers van instellingen in De Glind en Achterveld stimuleren met het doel hen deelgenoot te maken van onze cultuur en de voorkeur voor de Dorpskerk te voeden.
 • integriteit: Te allen tijde onze roots en bijbehorende idealen voor ogen houden. Daarbij consequent omgaand met onze eigen waarden en de verbanden daartussen. Een open en transparante cultuur nalevend.

Als Protestantse Gemeente weten we ons verbonden met verschillende organisaties en instellingen in en rond De Glind en Achterveld. De contacten daarmee kunnen zowel via de predikante als via vrijwilligers lopen. Hieronder een overzicht:


Als uitdaging/doelstelling voor de komende jaren hebben we geformuleerd:

 1. We willen zijn: Kerk voor Achterveld en De Glind.
  • Hoe kunnen we van meerwaarde zijn voor de jeugd en hun begeleiders/verzorgers?
  • Hoe kunnen we van meerwaarde zijn voor de bewoners en organisaties in De Glind
  • Hoe kunnen we van meerwaarde zijn voor Achterveld, en de voorzieningen daar?
 2. We willen zijn: Een luisterende kerk. Hoe kunnen we de (pastorale) contacten uitbreiden en verstevigen, persoonlijk en met instellingen in De Glind en Achterveld?
 3. We willen zijn: Een wervende kerk. Hoe kunnen we onze communicatie en PR verbeteren.
 4. We willen zijn: Een kerk met jeugd. Hoe houden we hen betrokken bij de kerk(elijke) activiteiten?

2012/2014 Wat is er bereikt:
In de afgelopen drie jaar hebben we de volgende initiatieven genomen of verder ontwikkeld:

 1. Contact met jeugd en hun begeleiders:
  1. De predikante heeft zeker één keer per jaar contact met de gezinshuisouders/logeerhuisouders/begeleiders (ook met degenen die geen lid zijn van onze kerk). Dit combineert zij met de uitnodiging aan alle kinderen uit groep 8 voor een speciale viering. (aan eind van schooljaar).
  2. In november zijn bij alle adressen waar kinderen wonen adventskalenders uitgedeeld met daarbij een uitnodiging voor de vieringen in de adventstijd en op eerste kerstdag. Een tweede contactmoment met onder meer gezinshuis/logeerhuisouders/begeleiders.
  3. Op eerste kerstdag is door jongeren een kerstspel uitgespeeld tijdens de viering.
  4. Via contacten met kerkelijk betrokken gezinshuisouders, zijn er af en toe gesprekken met kinderen die met zingevings/levensbeschouwelijke vragen zitten. (met de predikante)
  5. Vanuit de pastorale raad is in 2014 een groep gezinshuiscontactpersonen opgericht. Deze bezoeken alle gezinshuizen/groepen om te inventariseren welke vragen en behoeftes daar liggen op het terrein van ondersteuning bij zingevingsvragen, hun werk als gezinshuisouder/leiding, en wat we als protestantse gemeente van De Glind/Achterveld hierin kunnen betekenen. De eerste bezoekronde is nu bijna afgerond.
  6. Sinds 2014 hebben we een denktank jeugdwerk, die de huidige contacten en activiteiten in het oog houdt en waar mogelijk nieuwe initiatieven ontwikkelt. (voor 2015: Op Sint Maarten in de kerk het verhaal van St. Martinus vertellen; in oktober lego-middag: met lego bijbelverhaal uitbeelden).
  7. Eind 2014 hebben we de ChairShare geïntroduceerd. Tijdens de OpenDorpdag en de Winterfoor gaven we jong en oud de gelegenheid om via een draai aan het rad een gespreksonderwerp te kiezen, op de bank plaats te nemen en te vertellen wat zij met dat onderwerp hebben. Dat leverde mooie ontmoetingen en gesprekken op.
  8. De predikante heeft de conferenties rond Zin in Jeugdzorg gevolgd, gesprekken gevoerd met docenten van Hogeschool Windesheim en Christelijke Hogeschool Ede, en publicaties rond zingevingsvragen bij jongeren in de jeugdzorg gelezen. In 2014 volgde zij in het kader van de Permanente Educatie een cursus over jongerenpastoraat. Belangrijkste leerpunt: Zoek de jongeren op op de plekken waar zij zijn, wees oprecht geïnteresseerd in wat hen bezig houdt, en werk niet met een verborgen agenda (‘als jij met mij meedoet, ben ik aardig voor jou’)
  9. De predikante is als leiding mee geweest met het kamp van de Nijmeegse 4daagse.

 2. Contacten met organisaties in De Glind:
  1. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeente en de bezuinigingen bij Intermetzo die ook activiteiten voor het hele dorp raken, brachten de afgelopen jaren verschillende partijen in het dorp bij elkaar, om te overleggen over toekomstvisie, het op peil houden van voorzieningen, dorpsbetrokkenheid, de aanstelling van een dorpscontactpersoon, samenwerking met de gemeente etc. Ook vanuit de kerk werd aan deze gesprekken (geïnitieerd door bestuur Glindster, Rudolphstichting) actief deelgenomen. (in 2014: Foodvalleyoverleg, stakeholdersbijeenkomst, werkgroep financiële fondsen)
  2. Er is geregeld en goed contact met de dorpscontactpersoon. We zoeken ook naar dorpsbrede afstemming van activiteiten.
  3. Met de pachters van Dok 14 is contact en zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimtes.
  4. 100 jaar jeugddorp: Predikante heeft meegedacht met inrichten stilteplek bij reünie, is gevraagd als vertrouwenspersoon, en was tijdens reünie als zodanig aanwezig.
  5. We namen als kerk deel aan de presentaties op de Open Dorp dag november 2014.
  6. Met de dorpscontactpersoon en de Rudolphstichting is gesproken over hoe we nieuwe bewoners in het oog krijgen en verwelkomen.
  7. Wij zijn en blijven alert op wat in het dorp speelt, proberen daar op in te spelen en onderhouden zoveel mogelijk persoonlijke contacten.
  8. Betrokkenheid bij het Leerhuis. De bewoners worden door de predikante bezocht en zo mogelijk betrokken bij kerkelijke activiteiten. In 2013 was er een tijd intensief contact. Momenteel zijn er geen bewoners.
  9. Deelname van de diaconie met een eigen stand aan de Glindse Foor (kerst)
  10. In samenwerking met de Rudolphstichting werden bezoekers uit andere kerkelijke gemeentes ontvangen, en kregen deze informatie c.q. een rondleiding.

 3. Contacten met/in Achterveld
  1. De diaconie organiseert zo mogelijk twee keer per jaar een activiteit voor bewoners van woonzorgcentrum ‘Sint Joseph’. Daarbij wordt vooral gedacht aan de mensen die door dementie niet zo makkelijk aan activiteiten kunnen meedoen. (Afdeling ‘Het Jannendorp’)
  2. De scholen in Achterveld (Sint Jozef en Startblok) worden betrokken bij de viering van de start van de Vredesweek. (via de werkgroep oecumenische vieringen)
  3. Leerlingen van groep 8 van de scholen in Achterveld worden uitgenodigd voor de speciale viering voor hen aan het eind van het schooljaar.
  4. De werkgroep oecumenische vieringen (katholieke geloofsgemeenschap Sint Jozef en PG De Glind/Achterveld) bespreekt de mogelijkheden om de samenwerking op z’n minst op peil te houden.
  5. Diakenen worden uitgenodigd voor een jaarlijkse bespreking op initiatief van De Heelkom

 4. Pastorale contacten
  1. De pastorale raad (ouderlingen) heeft een werkgroep ‘gemeente-contactpersonen’ opgezet. Zij vormen de verbindende schakel tussen gemeenteleden die minder in beeld zijn bij ons, en de gemeente.
  2. Daarnaast is er een groep ‘gezinshuiscontactpersonen’.
  3. Een tweetal gemeenteleden bezoekt nieuwe bewoners van De Glind met een presentje en een brochure van de kerk.
  4. Steeds vaker wordt de predikante benaderd voor pastorale contacten met mensen die geen lid zijn van de kerk.

 5. Communicatie
  1. Er zijn vier brochures ontworpen: Voor Huize St. Joseph, voor de ‘jeugdzorg’, voor ‘voorbijgangers’ (Folda, YMCA, Glindster…) en voor potentiële nieuwe leden.
  2. Er is een nieuw logo gemaakt, dat onze herkenbaarheid moet vergroten
  3. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om een bord met info over onze kerk aan de muur van de kerk te plaatsen. Als tijdelijke oplossing wordt een infopaper op de deur gehangen.
  4. Via www.glind.nl worden de activiteiten van de kerk breed aangekondigd.
  5. Door met de Chair Share aanwezig te zijn bij dorpsactiviteiten laten we zien hoe we kerk zijn.

 6. Voor de jeugd
  1. Alle kinderen/jongeren in De Glind worden via een persoonlijke uitnodiging uitgenodigd om deel te nemen aan de jongerendienst (1x per maand, 1e zondag, 10.00 uur in Glindster, voor jongeren vanaf groep 8 basisschool)
  2. Alle jongeren vanaf groep 8 uit De Glind werden uitgenodigd om deel te nemen aan 2gether – een alternatief soort catechese. Na 5 bijeenkomst in 2013 bleek dat er te weinig animo voor was.
  3. Voor alle jongeren in groep 8 uit De Glind en Achterveld, en van gemeenteleden die elders wonen, is er een speciale viering, in juni, waarin hun overstap naar het vervolgonderwijs centraal staat. De kinderen en hun ouders/begeleiders/verzorgers worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
  4. Onderdeel van de kerstviering is een kerstspel, uitgevoerd door jongeren uit De Glind. Hiervoor worden zo breed mogelijk jongeren benaderd.
  5. De diaconie organiseerde acties voor het jaarproject met jongeren. In 2014 heeft een knutselgroep van het Activiteitenteam sterren en poppetjes gemaakt voor verkoop op de Winterfoor.
  6. De bestaande activiteiten worden voortgezet:
   1. Illegalio (7 avonden, 1 kamp – voor groep 8 en ouder)
   2. Paaswake (groep 8 en ouder)
   3. Actie Schoenmaatjes (alle kinderen en volwassenen), gecombineerd met de viering van de gemeenteochtend en dankdag.
   4. Palmpaastokken maken (kinderen basisschool).

 7. Organisatie kerk
   In 2014 is breed nagedacht over de organisatie van onze gemeente en de verdeling van de taken daarbinnen, onder leiding van een werkgroep ‘toekomstbestendige gemeente’. Aanleiding was een dreigend tekort aan kerkenraadsleden. We zijn taakgerichter gaan kijken, waardoor de invulling van bestaande functies kon worden veranderd/verlicht: Naast de kerkenraadsleden zijn er nu ‘taakvervullers’ die tijdens de vieringen de taak van de ouderling overnemen. In plaats van jeugdouderlingen is er een denktank jeugdwerk gekomen. Taken van diakenen en ouderlingen zijn overgedragen aan gemeentecontactpersonen.


Overzicht van wat er in 2014 werd georganiseerd en ondernomen


Naast de activiteiten en initiatieven die hierboven genoemd zijn, waren er in 2014de volgende activiteiten:
Samen vieren:
Kerkdiensten: 59
van vespervieringen met zo’n 30 aanwezigen tot kerst- en paasvieringen met zo’n 225 aanwezigen. Een deel van de kerkgangers behoort tot de ingeschreven gemeenteleden, een deel wordt gevormd door opgenomen kinderen die meegaan met hun gezinshuisouders of, soms, uit zichzelf komen. Daarnaast zijn er geregeld ‘gasten’, zowel van uit De Glind als daarbuiten (studenten, groep met verstandelijke beperking uit Noord Holland, bezoekers congres YMCA, vakantiegangers Folda etc.) Tijdens de meeste vieringen is er oppas voor de kinderen tot 4 jaar en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Het aantal kinderen dat daar aan deelneemt varieert van 2 tot 35. Met name de adventsvieringen werden druk bezocht door ouders met kinderen. Mogelijk droegen de uitnodigingen met adventskalenders die waren rondgebracht, hieraan bij.

Waarvan bijzondere vieringen:
3 doopvieringen
5 maaltijdvieringen (Avondmaal)
3 oecumenische vieringen (1x Achterveld, Openluchtviering De Glind en start Vredesweek met fakkeloptocht)
1 viering rond werelddiaconaat
1 viering met gasten Zevensprong
1 dankdag-gemeenteochend
1 laatste zondag van het kerkelijk jaar
7 projectzondagen rond 40dagentijd/Pasen
3 vieringen in de Stille Week
5 projectzondagen Advent/kerst
Oudjaarsavondvesper
1 huwelijksviering

In Huize Sint Joseph ging de predikante voor bij 1 uitvaart.

Jongerendienst: 10
Voor jongeren van 11 t/m 18 jaar. Eén keer per maand. Open voor alle belangstellenden.
Aantal deelnemers: 20 jongeren, van wie er per keer zo’n 12 aanwezig zijn

Samen leren:

Vrouwengesprekskring – 11 deelneemsters – 8 bijeenkomsten
Gesprekskring rond boeken Vuysje en Williamson – 9 tot 11 deelnemers – 6 bijeenkomsten
30+ groep – 12 deelnemers - 4 bijeenkomsten
(De groothuisbezoeken werden verschoven naar februari 2015)

Omzien naar elkaar:

Pastorale contacten door predikante (zo’n 125 aangekondigde bezoeken afgelegd, daarnaast veel ‘toevallige’ ontmoetingen, zo maar even binnenlopen, telefonisch en mailcontact) en mailcontact
Pastorale contacten door ouderlingen Bezoek aan 70+-ers door diakenen of bezoekers
Attentie voor nieuwingekomenen
Verjaardagsgroet voor gemeenteleden(loopt moeizaam)
Zondagse bloemengroet en zo nodig extra groet tussendoor

Samen actief:

Organisatie Aktie Schoenmaatjes (Edukans) - ± 40 schoenendozen gemaakt
Maken van Palmpaasstokken - 30 deelnemers
Paaswake - 20 deelnemers
Illegalio (ontspanning voor kinderen van 11 tot 14 jaar) – 7 x ; gemiddeld 8 tot 10 deelnemers
Gemeente-ochtend (zo’n 40-45 deelnemers aan het ontbijt) in combinatie met viering dankdag/schoenmaatjes
Eén uitje voor bewoners van Huize St. Jozef (Speelgoedmuseum)
Diaconie: Voorbereiden kraam Winter Foor - 10 deelnemers

Vergaderen:

Kerkenraad (tot oktober: voorzitter, secretaris, 2 jeugdouderlingen, 2 ouderlingen (sinds oktober geen jeugdouderlingen, maar 4 ouderlingen), 1 kerkrentmeester, 3 diakenen, predikante) - vergaderde 6 keer
Moderamen (voorz., secr, pred, sinds oktober met toegevoegde ouderling) - vergaderde 11 keer
Commissie Kerk in Actie (3 diakenen, en 3 andere leden) - vergaderde 4 keer
Pastorale Raad (predikante en 2 ouderlingen) - vergaderde 6 keer
Gemeente/Gezinshuiscontactpersonen - 3 bijeenkomsten
Diaconie (3 diakenen)Commissie van beheer (4 leden)
Jeugdwerk:
Overleg jeugdouderlingen, later denktank - vergaderde 3 keer
Illegalio - vergaderde 2 keer
Kindernevendienst +projecten - 7 bijeenkomsten
Werkgroep oecumenische vieringen - vergaderde 5 keer
Gemeenteavond - ongeveer 40 deelnemers
Classis ( 3 afgevaardigden – 3 vergaderingen)
Raad van Kerken Leusden (6 vergaderingen)
Pastoresbijeenkomsten Barnveld (2)
Bijeenkomsten werkgemeenschap predikanten en klankbordgroep (Ichthus/Voorthuizen, Eshof/Hoevelaken, De Glind/Achterveld) (3)
De al eerder genoemde besprekingen op dorpsniveau
Besprekingen voor projecten e.d.

Cursussen predikante

Ds. Mieke Groen volgde in 2104 in het kader van de verplichte Permanente Educatie 1 cursus:
Juni ’14 :Relational Youth Ministry
Daarnaast bezocht zij de studiedag over onderzoeken op het terrein van geloofsopvoeding aan de EH (maart ’14) en een bijeekomst over een landelijk netwerk kindertheologie in De Glind (oktober ’14).

De gemeente in cijfers

 1. Aantal leden
  De gemeente bestaat op papier uit 275 leden.
 2. Verhouding ouderen-jongeren (aantallen)
  Leeftijd 0 tot 10 jaar 38
  Leeftijd 10- tot 20 jaar 37
  Leeftijd 20 tot 30 jaar 20
  Leeftijd 30 tot 40 jaar 32
  Leeftijd 40 tot 50 jaar 35
  Leeftijd 50 tot 60 jaar 47
  Leeftijd 60 tot 70 jaar 51
  Leeftijd 70 tot 80 jaar 18
  Leeftijd 80 jaar en ouder 7
  Totaal 275
  De gemeente heeft ook veel verborgen leden; kinderen die geplaatst zijn in een gezinshuis of leefgroep en niet bekend zijn bij het kerkelijk bureau.
 3. Aantal vrijwilligers
  Van de 275 gemeenteleden zijn zeker 80 leden geregeld als vrijwilliger betrokken bij één van de activiteiten. Daarnaast is er een flink aantal mensen dat meewerkt aan eenmalige activiteiten, of op andere momenten hand en spandiensten verleent.