Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter en de scriba (beide ouderling), de predikante, 4 ouderlingen, 3 diakenen en een ouderling-kerkrentmeester. Ze vergadert 5 a 6 keer per jaar.
De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit de voorzitter, de scriba, een ouderling en de predikante.
Onder het kopje ‘agenda’ kunt u lezen wanneer en waar deze vergaderingen zijn.
Wilt U iets onder de aandacht van de kerkenraad brengen, stuur dan een bericht via de link onder het kopje ‘contact’, of schrijf naar het postadres t.a.v. de scriba (zie Wie en Wat)

Recente veranderingen in de bemensing en de verdeling van de kerkenraadstaken

Afscheid
Op 5 oktober namen Jacquelien Schimmel, Klaas Beens, Wim Zwiers, Diny van Ravenhorst en Jenny Roeberts afscheid als kerkenraadslid. We hebben hen heel hartelijk bedankt voor al het werk dat zij in hun functie voor onze gemeente hebben gedaan. Daarna mochten ze hun plaats in de gemeente weer in nemen.
Tja, en toen waren er nog maar 5 kerkenraadsleden over. Een klein clubje.
Een jaar geleden zagen we de bui al hangen. En dat maakte het er voor de kerkenraadsleden die afscheid namen niet makkelijker op om bij hun besluit te blijven.

Hoe moet het verder, als je maar zo weinig mensen hebt bij wie de verantwoordelijkheid en uitvoering van zoveel taken ligt? Hoe houd je dan nog tijd en ruimte om na te denken over ‘waar je heen wilt’, wat onze bestemming is. Gelukkig kregen wij hulp van onze ‘Jethro’s’: Alinda Lunshof, Wout van den Brink, Dineke Verkaik en Arnold van Horssen gingen afgelopen jaar aan het werk als denktank. Hoe zouden we wat we als gemeente willen doen en zijn anders kunnen organiseren? Hoe kunnen we er meer mensen bij betrekken? Er kwamen gesprekken op gang, tijdens de gemeenteavond in juni en daarna in veel huizen in en rond De Glind. Wat houdt jou tegen? Tijd? Leeftijd? Wat zou je wel willen en kunnen doen?

We besloten, als gemeente, dat een aantal taken die nu bij de kerkenraad liggen, ook door anderen uitgevoerd kunnen worden. Meer dan 10 mensen gaven zich op als gemeentecontactpersoon en contactpersoon met de gezinshuizen! 9 mensen gaven aan dat ze tijdens de vieringen een taak willen vervullen: welkom heten van gemeenteleden en predikanten, mededelingen doen, consistoriegebed, collecteren, collecte tellen. 3 mensen zeiden ‘ja’, toen hen werd gevraagd om een denktank jeugdwerk te vormen, en anderen gaven zich op voor de uitvoering van een aantal taken. En toen, als klap op de vuurpijl, gaven in een paar weken tijd vier mensen aan dat ze wel ouderling zouden willen worden. Een diaken had zich voor de zomervakantie al gemeld. Meer handen die het werk doen, meer schouders die er onder gezet kunnen worden, waardoor de taken overzichtelijker zijn, en we niet zoveel op ons hoeven nemen, dat we niet meer kunnen zien waar we eigenlijk met elkaar naar op weg zijn. Een groep mensen die met elkaar en ons in gesprek blijft over wat op de weg komt van onze gemeente, welke koers we daarin varen, welke keuzes we daarin maken. Wat een rijkdom.

…en bevestiging
En zo kon het gebeuren dat we toch 5 nieuwe kerkenraadsleden konden bevestigen:
Irene van der Pol als diaken, Wout van den Brink als ouderling-voorzitter, Arie Wingelaar en Willemien Overbeek (bezoekende oudelringen) en Arie Zeverbergen (ouderling-moderamenlid)… Het was een feestelijk moment.

Taakvervullers
Daarnaast werden de volgende ‘taakvervullers’ voorgesteld: Dineke Verkaik (in duobaan met Arie Zevenbergen: Zij de diensten, Arie het kerkenraadswerk), Jenny en Kees van der Werf, Alinda Lunshof, Aalt en Wilma Visscher, Jacquelien Schimmel en Klaas Beens. Zij zullen de kerkenraadsleden tijdens de viering ondersteunen (ontvangst, mededelingen, collecte etc.)
Jetteke Keuken, Ada en Richard Franse vormen met de predikante een denktank jeugdwerk, die nadenkt over de lopende en mogelijke activiteiten voor kinderen en jongeren. Dick Overbeek maakt vanaf januari 2015 het rooster van de kindernevendienst.

Gemeentecontactpersonen
De Protestantse Gemeente in de Glind / Achterveld kenmerkt zich door haar open karakter. Niet voor niets staat de herberg al jaren symbool voor onze gemeente. Het gevolg hiervan is dat veel mensen uit een grote regio hun plek(je) in onze kerk hebben gevonden. Soms met een duidelijk gezicht en ook actieve inbreng, maar soms ook op de achtergrond en niet zo zichtbaar. Voor deze laatste groep gemeenteleden zal worden gestart met een project gemeentecontactpersonen. Het doel van dit project is die gemeenteleden in beeld te blijven houden die om verschillende redenen minder vanzelfsprekend contact hebben met de kerk.
Inmiddels hebben we een aantal gemeenteleden bereid gevonden voor de functie van gemeentecontactpersonen die een paar van deze gemeenteleden een of twee keer per jaar willen bezoeken, om te horen hoe het met ze gaat en welke verwachtingen ze van de kerk hebben. Zo blijven we op de hoogte van het wel en wee van deze gemeenteleden en kunnen we waar dat verlangd wordt verder contact leggen en zo nodig hulp bieden. De contactpersoon koppelt dit terug naar de coördinerend ouderling. De gemeentecontactpersoon is dan niet verantwoordelijk voor de eventuele hulp die nodig is. Dit blijft een verantwoordelijkheid van de predikant en ouderlingen. Daarnaast is er een aantal contactpersonen speciaal voor de gezinshuizen. Een of tweemaal per jaar zal er een bijeenkomst zijn voor de gemeentecontactpersonen met de coördinator waarbij ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De contactpersoon kan altijd terugvallen op de coördinerend ouderling, Dineke Pals

Suggesties voor bloemengroet
Daarnaast heeft Wilma Visscher aangegeven, dat zij coördinator van de bloemengroet wil worden. Weet je/u van een jubileum, geboorte, ziekte, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen in het leven van dorpsgenoten en gemeenteleden (jezelf?)… Gebeurtenissen waarin we mee kunnen leven door de zondagse bloemengroet aan hen te geven, geef dat dan door aan Wilma Visscher Zij zorgt er voor dat de dienstdoende kerkenraadsleden/taakvervullers hiervan op de hoogte worden gesteld. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de bloemengroet goed terecht komt.